Richtlijnen

Onderstaande lijst geeft de richtlijnen weer die de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie / Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft geïnitieerd of waaraan zij haar medewerking heeft verleend, en in werking zijn getreden.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut en Oncoline van IKNL.

Heeft u vragen / opmerkingen en wilt u met ons in contact komen?