NVGIC voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVGIC ledencontent.

Subsidies

Gastrostart kent één subsidievorm, namelijk een startsubsidie met een maximumbedrag van  € 7.500,00. Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor beginnend en innoverend onderzoek op gastroenterologisch-hepatologisch gebied en alleen ten behoeve van leden (projectleider of hoofdaanvrager) van de NVGE of NVH.

Het heeft geen zin om een aanvraag in te dienen indien het startelement niet aanwezig is. Aanvragers wordt gevraagd om specifiek behalve het innoverende karakter van het project, ook het risicodragende aspect (redenen waarom het onderzoek niet kansrijk is bij andere subsidiegevers) te becommentariëren.

De subsidie is bedoeld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen voorbereidend onderzoek te verrichten, c.q. technieken operationeel te maken, op grond waarvan een goed onderbouwd subsidieverzoek bij de MLDS of een andere subsidiegever, kan worden ingediend. Er kan geen subsidie worden aangevraagd als deze wordt aangewend om salariskosten te financieren.

In principe worden er geen subsidies toegekend voor het verrichten van onderzoek of volgen van stages in buitenland. Uitzonderingen kunnen mogelijk zijn indien het zwaartepunt van het onderzoek in Nederland ligt.

Beoordeling geschiedt door de Gastrostart-commissie. Indien nodig worden externe deskundigen geraadpleegd. De aanvrager is verplicht binnen een jaar na toekenning van een eventuele subsidie schriftelijk verslag aan de Gastrostart-commissie uit te brengen over het resultaat c.q. het verloop van het onderzoek.

Inlichtingen

Commissie Gastrostart
Mevr. M.J. van Gijtenbeek
Postbus 657
2003 RR Haarlem
telefoon (023) 551 3016, fax (023) 551 3087
E-mail: gastrostart@nvge.nl

De aanvraag dient per e-mail te worden ingezonden en daarnaast een getekende kopie per post aan het hierboven vermelde secretariaatsadres.

Projecten kunnen worden ingediend voor 1 januari en 1 juli.

Gerelateerd nieuws